Agentura wśród kombatantów?

Siedlce, dnia 8.02.2021 r.

Sejmowa Komisja do spraw Petycja

Warszawa

Szanowny Panie Przewodniczący,

wnosimy niżej przedstawioną Petycję z prośbą o jej uwzględnienie:

Petycja

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) w interesie publicznym zwracamy się z petycją wprowadzenia zmian w ustawie:

I.

z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin w 1 poprzez dodanie ustępu 2. o następującej treści:

  1. „Zaopatrzenie określone w niniejszej ustawie nie przysługuje osobie:

1) która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, chyba że przedłoży dowody, że przed dniem 31 lipca 1990 r., bez wiedzy przełożonych, czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka
w Polsce oraz

2) co do której w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zachowały się dokumenty wytworzone przez nią lub przy jej udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nią w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa”.

II.

z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego przez w art. 21 ust. 2. dodanie podpunktu 8) o następującej treści:

a) która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, chyba, że przedłoży dowody, że przed dniem 31 lipca 1990 r., bez wiedzy przełożonych, czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce oraz

b) co do której w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zachowały się dokumenty wytworzone przez nią lub przy jej udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nią w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa”.

III.

z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych w 1 ust. 2 na końcu zadania wykreślenie kropki, a dodanie wyrazów „oraz osobom” i dodanie podpunktów 1) i 2) następującej treści:

„1) które były pracownikami, funkcjonariuszami lub żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa, chyba, że przedłożą dowody, że przed dniem 31 lipca 1990 r., bez wiedzy przełożonych, czynnie wspierały osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce oraz

2) co do których w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zachowały się dokumenty wytworzone przez nich lub przy ich udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nich w charakterze tajnych informatorów lub pomocników przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa”.

Uzasadnienie

Beneficjenci ww. ustaw z nieuzasadnionych powodów nie przeszli weryfikacji tj. zbadania pod kątem współpracy z organami bezpieczeństwa państwa PRL w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z późn. zm.). Nieoficjalnie wiadomym jest, że pewna część osób korzystających z uprawnień wynikających z ustaw była czynnymi współpracownikami aparatu represji PRL. Weryfikacja więc jest całkowicie uzasadniona tym bardziej, iż działacze opozycji i osoby represjonowane z powodów politycznych takiemu sprawdzeniu podlegali i podlegają. Uprawnienia wynikające z ustaw winny dotyczyć wyłącznie osób zasłużonych, o czym stanowią preambuły do ustaw, ich zapisy, a także intencja uchwałodawcy.

Weryfikacja środowiska oczyści atmosferę wokół osób zasłużonych i cierpiących dla niepodległości, a także przyczyni się do eliminacji nieuzasadnionego obciążania niepodległego państwa kosztami finansowymi.

Wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycje.

1%

5-letni Błażej wnuk naszego kolegi wymaga długotrwałej terapii medycznej, jest po dwóch operacjach i oczekuje na kolejną bardzo ciężką. Prosimy o przekazanie 1% w zeznaniu podatkowym na rzecz:

Błażej Wrona, KRS 0000186434, numer subkonta: 748/W.

Darmowy gaz

Urząd Kombatantów poparł wniosek do PGNiG o objęcie programem „Rachunek wdzięczności” działaczy opozycji i osoby represjonowane o potwierdzonym statusie. Oznacza to, że PGNiG będzie nam fundować gaz za darmo.

Nowela ustawy

W związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk sejmowy nr. 578) do członków Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dnia 5 grudnia 2020 r. Stowarzyszenie skierowało wniosek o uwzględnienie w projekcie ustawy wniosków, które po wprowadzeniu w życie przyczynią się do urealnienia emerytur osób represjonowanych z powodów politycznych: wniosek

APEL

Stowarzyszenie nasze od początku swej działalności przyjęło za podstawowe swoje zadanie doprowadzenie do zapewnienia godnego poziomu życia osobom zasłużonym dla niepodległości Polski.
Uchwalona i nowelizowana czterokrotnie ustawa w przeciągu 5 lat jest daleka od ideału, gdyż nie zapewnia, ani nie gwarantuje życia na godziwym poziomie wielu uprawnionym, o czym stanowi Konstytucja.

Będziemy dążyć do ustawowego zabezpieczenia bytu tym działaczom, którzy utrzymują się wyłącznie ze świadczenia w wys. 441 zł i których żadna ustawa nie obejmuje.

Stowarzyszenie prowadzi też stronę internetową, którą odwiedziło już prawie 174 tysiące osób. Wydajemy też nieregularny biuletyn. Czytaj dalej APEL

Działacze ładują akumulatory…

Grupa działaczy opozycji antykomunistycznej w okresie wrzesień – październik 2020 r. przebywała na 21-dniowym leczeniu sanatoryjnym
w Kamieniu Pomorskim. Turnus, który zorganizował Zarząd Stowarzyszenia
był kolejnym wspólnym spędzeniem czasu osób zasłużonych dla niepodległości Polski o bardzo niskich dochodach wahających się w granicach 441 – 2.300 zł.

Na początku pobytu nastąpiło niespodziewane, ale miłe spotkanie kilku uczestników z terenu siedleckiego z abp Andrzejem Dzięgą, metropolitą szczecińsko-kamieńskim, który pochodzi z Diecezji Siedleckiej. Ks. Arcybiskup pobłogosławił uczestników spotkania oraz pozostałe osoby z grona represjonowanych przebywających w Kamieniu Pomorskim.

Wspólny pobyt nie dotyczył tylko różnorodnych kuracji dla ciała, ale też
dla ducha. Czytaj dalej Działacze ładują akumulatory…