Karty parkingowe

Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do wielu miast ws. podjęcie uchwał umożliwiających bezpłatne parkowanie pojazdów osób represjonowanych ze statusem. W uzasadnieniu petycji przypomniane zostało, że Kolegia ds. Wykroczeń w okresie PRL z pogwałceniem prawa skazywały na wysokie kary pieniężne oraz prace publiczne ludzi, którzy przeciwstawiali się totalitaryzmowi, bezprawiu i przemocy. Nielegalne i haniebne bezprawie stanu wojennego powodowało bogacenie się miast kosztem osób represjonowanych i ich rodzin w dążeniach do wolnej, niepodległej i demokratycznej Polski.

Każde miasto posiada, więc zaciągnięty „honorowy dług” wobec osób zasłużonych dla niepodległości Polski, które jako drugie pokolenie w minionym stuleciu wywalczyło wolność Polsce.

Wiele osób uprawnionych korzysta z komunikacji miejskiej, jednak nie w każdej sytuacji jest możliwy dogodny dojazd do miejsca przeznaczenia (lekarza, poradni), a są to osoby wiekiem zaawansowane niejednokrotnie wymagające pomocy i wsparcia drugiej osoby.

Zaproponowana zmiana w uchwale nie spowoduje istotnych ubytków finansowych dla Miasta, będzie miała raczej charakter symboliczny. Liczba osób, która posiada status działacza opozycji lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w skali całego kraju wynosi ok. 14.700 osób. Z tej liczby uprawnionych wyłączone są osoby już posiadające karty parkingowe dla niepełnosprawnych, osoby zaawansowane wiekiem oraz osoby nieposiadające prawa jazdy. Liczba, więc przybywających samochodem działaczy opozycji i osób represjonowanych będzie znikoma. Zatem ewentualny ubytek dochodów w budżecie Miasta będzie niezauważalny, jak też zator czy tłok na parkingach. Uwzględnienie naszej prośby będzie wyrazem wdzięczności za wolną Polskę.

Niestety, wszystkie samorządy miast odmówiły podjęcia uchwał, które umożliwiłyby skorzystanie z bezpłatnego parkowania osobom zasłużonym dla niepodległości.

Walne Zgromadzenie

Zgodnie z par. 26 Statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuje walne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie członków, które odbędzie się dniu 14 sierpnia 2021 r. godz. 930 w pierwszym terminie. Drugim termin wyznacza się na godz. 1000 w tym samym terminie. Zebranie odbędzie się w siedzibie bursy Siedleckiego Wyższego Seminarium Duchownego
w Siedlcach przy ul. Bpa Świrskiego 56 vis a vis Katedry (w budynku Katolickiego Radia Podlasia).

Członkom przyjezdnym zapewnione zostanie zakwaterowanie od 13 do 15 sierpnia wraz z wyżywieniem. Odpłatność osób przyjezdnych wyniesie 70 zł (nocleg + wyżywienie), a bez zakwaterowania 30 zł (napoje, ciastka, obiad). W koszty wchodzi także najem sali, druk materiałów w tym biuletynu. Różnica w kosztach pokryta zostanie ze środków Stowarzyszenia. Wymienione kwoty należy wnosić na rachunek nr 13 9194 0007 0000 2613 2000 0010 z dopiskiem „składki członkowskie”. Uprasza się także o uregulowanie zaległych składek.

Członkowie, którzy pragną uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, ale nie stać ich z uwagi na ich ciężką sytuację finansową proszone są o kontakt telefoniczny z Zarządem.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć na zebraniu mogą udzielić pełnomocnictwa innemu członkowi wg. załączonego wzoru i przesłać je do Zarządu. Dokument ma być własnoręcznie podpisany, dla tego musi być to oryginał przesłany za pośrednictwem poczty lub przekazany przez innego członka.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie walnego zgromadzenia:

a) oddanie czci zmarłym działaczom opozycji,

b) przywitanie gości.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.

3. Wybór komisji: uchwał, wniosków i skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad wraz z kierunkiem działalności.  

5. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Dyskusja, przyjęcie sprawozdań.

7. Udzielenie absolutorium.

8 Wybory:

a) przewodniczącego Zarządu,

b) Zarządu,

c) Komisji Rewizyjnej,

9. Propozycje zmian statutu, wpisowego i składek członkowskich

10. Dyskusja i wolne wnioski.

11. Ogłoszenie wyników wyborów.

12. Podjęcie stanowisk, uchwał i wniosków.

13. Zakończenie obrad.

14. Wspólny obiad. 

Weterani na wakacjach.

Stowarzyszenie w dniach 8 – 23 czerwca 2021 r. organizuje patriotyczny wyjazd nad Bug pn. “Śladami niepodległości”. Program przewiduje m. in. odwiedzenie miejsc pamięci narodowej, spływ po Bugu, spotkanie z młodzieżą szkolną i biskupem Ordynariuszem, ponowienie aktu zawierzenia Najświętszym Sercom Pana Jezusa i Matki Przenajświętszej. Zapewniamy zakwaterowanie w hotelu z całodziennym wyżywieniem, przewodnika oraz przez okres pobytu będziemy mieli do swojej dyspozycji autobus. Osoby, które zadeklarowały swój udział winny swoje uczestnictwo potwierdzić.

 

Kombatanci do weryfikacji

Załączmy artykuł Naszego Dziennika z dnia 23 marca 2021 r. dotyczący weryfikacji kombatantów. Zwracamy uwagę na wypowiedź rzecznika Urzędu ds. Kombatantów, który twierdzi, że takie sprawdzeniu kombatanci byli poddani przez komisję weryfikacyjną. A kto weryfikował ową komisję?

Może jednak należałoby przecedzić za pośrednictwem IPN te ok. 240 tys. “kombatantów”. Nasz Dziennik 23.03.2021

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-144-IX-334/21

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-144-IX-341/21

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-144-IX-342/21

Patrz też wpis “Agentura wśród kombatantów” z dnia 8 lutego 2021 r.

Agentura wśród kombatantów?

Siedlce, dnia 8.02.2021 r.

Sejmowa Komisja do spraw Petycja

Warszawa

Szanowny Panie Przewodniczący,

wnosimy niżej przedstawioną Petycję z prośbą o jej uwzględnienie:

Petycja

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) w interesie publicznym zwracamy się z petycją wprowadzenia zmian w ustawie:

I.

z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin w 1 poprzez dodanie ustępu 2. o następującej treści:

  1. „Zaopatrzenie określone w niniejszej ustawie nie przysługuje osobie:

1) która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, chyba że przedłoży dowody, że przed dniem 31 lipca 1990 r., bez wiedzy przełożonych, czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka
w Polsce oraz

2) co do której w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zachowały się dokumenty wytworzone przez nią lub przy jej udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nią w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa”.

II.

z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego przez w art. 21 ust. 2. dodanie podpunktu 8) o następującej treści:

a) która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, chyba, że przedłoży dowody, że przed dniem 31 lipca 1990 r., bez wiedzy przełożonych, czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce oraz

b) co do której w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zachowały się dokumenty wytworzone przez nią lub przy jej udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nią w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa”.

III.

z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych w 1 ust. 2 na końcu zadania wykreślenie kropki, a dodanie wyrazów „oraz osobom” i dodanie podpunktów 1) i 2) następującej treści:

„1) które były pracownikami, funkcjonariuszami lub żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa, chyba, że przedłożą dowody, że przed dniem 31 lipca 1990 r., bez wiedzy przełożonych, czynnie wspierały osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce oraz

2) co do których w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zachowały się dokumenty wytworzone przez nich lub przy ich udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nich w charakterze tajnych informatorów lub pomocników przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa”.

Uzasadnienie

Beneficjenci ww. ustaw z nieuzasadnionych powodów nie przeszli weryfikacji tj. zbadania pod kątem współpracy z organami bezpieczeństwa państwa PRL w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z późn. zm.). Nieoficjalnie wiadomym jest, że pewna część osób korzystających z uprawnień wynikających z ustaw była czynnymi współpracownikami aparatu represji PRL. Weryfikacja więc jest całkowicie uzasadniona tym bardziej, iż działacze opozycji i osoby represjonowane z powodów politycznych takiemu sprawdzeniu podlegali i podlegają. Uprawnienia wynikające z ustaw winny dotyczyć wyłącznie osób zasłużonych, o czym stanowią preambuły do ustaw, ich zapisy, a także intencja uchwałodawcy.

Weryfikacja środowiska oczyści atmosferę wokół osób zasłużonych i cierpiących dla niepodległości, a także przyczyni się do eliminacji nieuzasadnionego obciążania niepodległego państwa kosztami finansowymi.

Wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycje.