Raid patriotyczny “Śladami niepodległości”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych w dniach 7-23 czerwca 2021 r. po raz szósty organizuje tym razem 16-dniowy patriotyczny rajd „Śladami niepodległości” po wschodnich rubieżach Polski.

Program rajdu zawiera odwiedzenie miejsc, pomników i cmentarzy upamiętniających wysiłek wcześniejszych pokoleń w walkach o niepodległość ojczyzny połączony spotkaniem z młodzieżą licealną, Ordynariuszem Diecezji Drohiczyńskiej ks. Biskupem Piotrem Sawczukiem. Pobyt związany jest także z wypoczynkiem, rekreacją i regeneracją sił
w tym urokliwym zakątku naszej ojczyzny.

Uczestnicy rajdu to działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych m.in. z białostockiego, gdańskiego, gliwickiego, katowickiego, krakowskiego, łódzkiego, poznańskiego, rzeszowskiego, siedleckiego, szczecińskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, warszawskiego, wrocławskiego… Jest to drugie pokolenie, które w minionym stuleciu wywalczyło wolność Polski i która to wolność trwa najdłużej od czasów rozbiorów. Ponadto większość z tych osób po raz pierwszy będzie miała możliwość wyjazdu i pobytu w tym rejonie kraju.

Dzień 13 czerwca przeznaczony został na spotkanie z zaproszonym Premierem Mateuszem Morawieckim i szefem Urzędu Kombatantów
J. Kasprzykiem.

Rajd jest realizowany przede wszystkim dzięki sfinansowaniu go w przeważającej części ze środków Fundacji PZU, która jestem partnerem przedsięwzięcia.

Promocję medialną i współorganizację wsparł Samorząd Województwa MazowieckiegoPatronat medialny objęty został przez tygodnik Echo Katolickie, Nasz Dziennik, Telewizję TRWAM, Radio Maryja, Katolickie Radio Podlasie, TVP3.

                          

                

                                   

Radio Maryja:

 

Patriotyczny rajd „Śladami niepodległości”

Echo Nasz Dziennik

Karty parkingowe

Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do wielu miast ws. podjęcie uchwał umożliwiających bezpłatne parkowanie pojazdów osób represjonowanych ze statusem. W uzasadnieniu petycji przypomniane zostało, że Kolegia ds. Wykroczeń w okresie PRL z pogwałceniem prawa skazywały na wysokie kary pieniężne oraz prace publiczne ludzi, którzy przeciwstawiali się totalitaryzmowi, bezprawiu i przemocy. Nielegalne i haniebne bezprawie stanu wojennego powodowało bogacenie się miast kosztem osób represjonowanych i ich rodzin w dążeniach do wolnej, niepodległej i demokratycznej Polski.

Każde miasto posiada, więc zaciągnięty „honorowy dług” wobec osób zasłużonych dla niepodległości Polski, które jako drugie pokolenie w minionym stuleciu wywalczyło wolność Polsce.

Wiele osób uprawnionych korzysta z komunikacji miejskiej, jednak nie w każdej sytuacji jest możliwy dogodny dojazd do miejsca przeznaczenia (lekarza, poradni), a są to osoby wiekiem zaawansowane niejednokrotnie wymagające pomocy i wsparcia drugiej osoby.

Zaproponowana zmiana w uchwale nie spowoduje istotnych ubytków finansowych dla Miasta, będzie miała raczej charakter symboliczny. Liczba osób, która posiada status działacza opozycji lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w skali całego kraju wynosi ok. 14.700 osób. Z tej liczby uprawnionych wyłączone są osoby już posiadające karty parkingowe dla niepełnosprawnych, osoby zaawansowane wiekiem oraz osoby nieposiadające prawa jazdy. Liczba, więc przybywających samochodem działaczy opozycji i osób represjonowanych będzie znikoma. Zatem ewentualny ubytek dochodów w budżecie Miasta będzie niezauważalny, jak też zator czy tłok na parkingach. Uwzględnienie naszej prośby będzie wyrazem wdzięczności za wolną Polskę.

Niestety, wszystkie samorządy miast odmówiły podjęcia uchwał, które umożliwiłyby skorzystanie z bezpłatnego parkowania osobom zasłużonym dla niepodległości.

Walne Zgromadzenie

Zgodnie z par. 26 Statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuje walne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie członków, które odbędzie się dniu 14 sierpnia 2021 r. godz. 930 w pierwszym terminie. Drugim termin wyznacza się na godz. 1000 w tym samym terminie. Zebranie odbędzie się w siedzibie bursy Siedleckiego Wyższego Seminarium Duchownego
w Siedlcach przy ul. Bpa Świrskiego 56 vis a vis Katedry (w budynku Katolickiego Radia Podlasia).

Członkom przyjezdnym zapewnione zostanie zakwaterowanie od 13 do 15 sierpnia wraz z wyżywieniem. Odpłatność osób przyjezdnych wyniesie 70 zł (nocleg + wyżywienie), a bez zakwaterowania 30 zł (napoje, ciastka, obiad). W koszty wchodzi także najem sali, druk materiałów w tym biuletynu. Różnica w kosztach pokryta zostanie ze środków Stowarzyszenia. Wymienione kwoty należy wnosić na rachunek nr 13 9194 0007 0000 2613 2000 0010 z dopiskiem „składki członkowskie”. Uprasza się także o uregulowanie zaległych składek.

Członkowie, którzy pragną uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, ale nie stać ich z uwagi na ich ciężką sytuację finansową proszone są o kontakt telefoniczny z Zarządem.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć na zebraniu mogą udzielić pełnomocnictwa innemu członkowi wg. załączonego wzoru i przesłać je do Zarządu. Dokument ma być własnoręcznie podpisany, dla tego musi być to oryginał przesłany za pośrednictwem poczty lub przekazany przez innego członka.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie walnego zgromadzenia:

a) oddanie czci zmarłym działaczom opozycji,

b) przywitanie gości.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.

3. Wybór komisji: uchwał, wniosków i skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad wraz z kierunkiem działalności.  

5. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Dyskusja, przyjęcie sprawozdań.

7. Udzielenie absolutorium.

8 Wybory:

a) przewodniczącego Zarządu,

b) Zarządu,

c) Komisji Rewizyjnej,

9. Propozycje zmian statutu, wpisowego i składek członkowskich

10. Dyskusja i wolne wnioski.

11. Ogłoszenie wyników wyborów.

12. Podjęcie stanowisk, uchwał i wniosków.

13. Zakończenie obrad.

14. Wspólny obiad. 

Weterani na wakacjach.

Stowarzyszenie w dniach 8 – 23 czerwca 2021 r. organizuje patriotyczny wyjazd nad Bug pn. “Śladami niepodległości”. Program przewiduje m. in. odwiedzenie miejsc pamięci narodowej, spływ po Bugu, spotkanie z młodzieżą szkolną i biskupem Ordynariuszem, ponowienie aktu zawierzenia Najświętszym Sercom Pana Jezusa i Matki Przenajświętszej. Zapewniamy zakwaterowanie w hotelu z całodziennym wyżywieniem, przewodnika oraz przez okres pobytu będziemy mieli do swojej dyspozycji autobus. Osoby, które zadeklarowały swój udział winny swoje uczestnictwo potwierdzić.

 

Kombatanci do weryfikacji

Załączmy artykuł Naszego Dziennika z dnia 23 marca 2021 r. dotyczący weryfikacji kombatantów. Zwracamy uwagę na wypowiedź rzecznika Urzędu ds. Kombatantów, który twierdzi, że takie sprawdzeniu kombatanci byli poddani przez komisję weryfikacyjną. A kto weryfikował ową komisję?

Może jednak należałoby przecedzić za pośrednictwem IPN te ok. 240 tys. “kombatantów”. Nasz Dziennik 23.03.2021

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-144-IX-334/21

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-144-IX-341/21

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-144-IX-342/21

Patrz też wpis “Agentura wśród kombatantów” z dnia 8 lutego 2021 r.