Weterani na wakacjach.

Stowarzyszenie w dniach 8 – 23 czerwca 2021 r. organizuje patriotyczny wyjazd nad Bug pn. “Śladami niepodległości”. Program przewiduje m. in. odwiedzenie miejsc pamięci narodowej, spływ po Bugu, spotkanie z młodzieżą szkolną i biskupem Ordynariuszem, ponowienie aktu zawierzenia Najświętszym Sercom Pana Jezusa i Matki Przenajświętszej. Zapewniamy zakwaterowanie w hotelu z całodziennym wyżywieniem, przewodnika oraz przez okres pobytu będziemy mieli do swojej dyspozycji autobus. Osoby, które zadeklarowały swój udział winny swoje uczestnictwo potwierdzić.

 

Kombatanci do weryfikacji

Załączmy artykuł Naszego Dziennika z dnia 23 marca 2021 r. dotyczący weryfikacji kombatantów. Zwracamy uwagę na wypowiedź rzecznika Urzędu ds. Kombatantów, który twierdzi, że takie sprawdzeniu kombatanci byli poddani przez komisję weryfikacyjną. A kto weryfikował ową komisję?

Może jednak należałoby przecedzić za pośrednictwem IPN te ok. 240 tys. “kombatantów”. Nasz Dziennik 23.03.2021

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-144-IX-334/21

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-144-IX-341/21

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-144-IX-342/21

Patrz też wpis “Agentura wśród kombatantów” z dnia 8 lutego 2021 r.

Agentura wśród kombatantów?

Siedlce, dnia 8.02.2021 r.

Sejmowa Komisja do spraw Petycja

Warszawa

Szanowny Panie Przewodniczący,

wnosimy niżej przedstawioną Petycję z prośbą o jej uwzględnienie:

Petycja

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) w interesie publicznym zwracamy się z petycją wprowadzenia zmian w ustawie:

I.

z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin w 1 poprzez dodanie ustępu 2. o następującej treści:

  1. „Zaopatrzenie określone w niniejszej ustawie nie przysługuje osobie:

1) która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, chyba że przedłoży dowody, że przed dniem 31 lipca 1990 r., bez wiedzy przełożonych, czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka
w Polsce oraz

2) co do której w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zachowały się dokumenty wytworzone przez nią lub przy jej udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nią w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa”.

II.

z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego przez w art. 21 ust. 2. dodanie podpunktu 8) o następującej treści:

a) która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, chyba, że przedłoży dowody, że przed dniem 31 lipca 1990 r., bez wiedzy przełożonych, czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce oraz

b) co do której w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zachowały się dokumenty wytworzone przez nią lub przy jej udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nią w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa”.

III.

z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych w 1 ust. 2 na końcu zadania wykreślenie kropki, a dodanie wyrazów „oraz osobom” i dodanie podpunktów 1) i 2) następującej treści:

„1) które były pracownikami, funkcjonariuszami lub żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa, chyba, że przedłożą dowody, że przed dniem 31 lipca 1990 r., bez wiedzy przełożonych, czynnie wspierały osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce oraz

2) co do których w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zachowały się dokumenty wytworzone przez nich lub przy ich udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nich w charakterze tajnych informatorów lub pomocników przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa”.

Uzasadnienie

Beneficjenci ww. ustaw z nieuzasadnionych powodów nie przeszli weryfikacji tj. zbadania pod kątem współpracy z organami bezpieczeństwa państwa PRL w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z późn. zm.). Nieoficjalnie wiadomym jest, że pewna część osób korzystających z uprawnień wynikających z ustaw była czynnymi współpracownikami aparatu represji PRL. Weryfikacja więc jest całkowicie uzasadniona tym bardziej, iż działacze opozycji i osoby represjonowane z powodów politycznych takiemu sprawdzeniu podlegali i podlegają. Uprawnienia wynikające z ustaw winny dotyczyć wyłącznie osób zasłużonych, o czym stanowią preambuły do ustaw, ich zapisy, a także intencja uchwałodawcy.

Weryfikacja środowiska oczyści atmosferę wokół osób zasłużonych i cierpiących dla niepodległości, a także przyczyni się do eliminacji nieuzasadnionego obciążania niepodległego państwa kosztami finansowymi.

Wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycje.

1%

5-letni Błażej wnuk naszego kolegi wymaga długotrwałej terapii medycznej, jest po dwóch operacjach i oczekuje na kolejną bardzo ciężką. Prosimy o przekazanie 1% w zeznaniu podatkowym na rzecz:

Błażej Wrona, KRS 0000186434, numer subkonta: 748/W.

Darmowy gaz

Urząd Kombatantów poparł wniosek do PGNiG o objęcie programem „Rachunek wdzięczności” działaczy opozycji i osoby represjonowane o potwierdzonym statusie. Oznacza to, że PGNiG będzie nam fundować gaz za darmo.