Stowarzyszenie

Stowarzyszenie powołali działacze opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej w czerwcu 1998 r., ponieważ ani pookrągłostołowa „Solidarność, ani władze III RP nie interesowali się losem tych, dzięki którym Polska odzyskała suwerenności. Do chwili obecnej, a mamy już 2021 r. nie znalazł się ani jeden prawicowy polityk czy parlamentarzysta, który z potrzeby serca wspierałby osoby represjonowane.

Represjonowani, jako drugie pokolenie w ostatnim stuleciu skutecznie przyczyniło się do uzyskania przez Polskę niepodległości, a więc zachowało się jak trzeba. Niestety o sprawujących władzę w RP do chwili obecnej tego powiedzieć nie można.

Stowarzyszenie jest organizacją działającą w interesie i na rzecz jego członków oraz osób prześladowanych i poszkodowanych, represjonowanych i szykanowanych w oparciu o ich społeczne zaangażowanie, a także wolontariat oraz może zatrudniać członków Stowarzyszenia i pracowników do prowadzenia swych spraw.

Stowarzyszenie reprezentuje i wspiera wszystkich członków NSZZ „Solidarność” z lat 1980-1989, działaczy opozycji niepodległościowej i wszystkich poszkodowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, obronę wolności związkowych, gospodarczych, politycznych, wiary katolickiej oraz poszanowanie godności osoby ludzkiej.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, a także z organizacjami i instytucjami promującymi  i pielęgnującymi kulturę, tradycję i dziedzictwo narodowe oparte na ładzie etyczno-moralnym cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Misja:

  • Integracja na płaszczyźnie samopomocy wewnątrzśrodowiskowej Stowarzyszenia, organizacja i promowanie aktywnego uczestnictwa członków, osób represjonowanych i szykanowanych, dyskryminowanych i wykluczonych oraz ich rodzin, którzy dotknięci byli represjami w szczególności w latach 1980-1989, a także wcześniejszych i późniejszych w życiu społecznym, politycznym, ekonomicznym, gospodarczym i religijnym oraz za poglądy, przekonania, przynależność, wyznanie, urodzenie, płeć, wiek, język, pochodzenie, majątek bądź z jakichkolwiek innych przyczyn oraz roztaczanie nad nimi opieki,
  • rehabilitacja osób dotkniętych prześladowaniami, aktywne popieranie ich roszczeń o naprawienie krzywd, jakich doznały w latach 1980-1989, a także wcześniejszych i późniejszych oraz występowanie w sprawie naprawienia krzywd wyrządzonych w latach represji systemu totalitarnego w znaczeniu moralnym i wymiarze materialnym, jak też zabieganie o zabezpieczenie życia na godziwym poziomie,
  • podtrzymywanie, dokumentowanie, upowszechnianie wartości i tradycji ruchu solidarnościowego, niepodległościowego i patriotycznego,
  • wszechstronna pomoc członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom oraz osobom represjonowanym i szykanowanym, a w szczególności wspomaganie rzeczowe, materialne osób niepełnosprawnych, które poniosły uszczerbek na zdrowiu w walce o niepodległy byt Państwa Polskiego, wolności związkowe, polityczne, ekonomiczne, religijne itp.,
  • likwidacja bezrobocia oraz rozwijanie aktywności zawodowej członków Stowarzyszenia i ich rodzin,
  • dobroczynność,
  • działalność charytatywna, kulturalna, naukowa, oświatowa, w zakresie kultury fizycznej, sportu  i rehabilitacji oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także kultu religijnego.

Władze Stowarzyszenia

Zarząd:

Janusz Olewiński – przewodniczący

Andrzej Adamczyk – z-ca przewodniczącego

Ryszard Piekart – sekretarz

Marek Millatii – skarbnik

Elżbieta Jędrzejuk – członek

Komisja Rewizyjna:

Monika Maria Brzezińska – przewodnicząca

Krzysztof Witek – członek

Numer rachunku w Banku Spółdzielczym w Siedlcach:  13 9194 0007 0000 2613 2000 0010

adres: patrz „Kontakt”

https://internowani-represjonowani.pl.tl/