Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności do strony internetowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych
i Represjonowanych

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych
i Represjonowanych zobowiązuje się zapewnić dostęp do strony internetowej https://internowani-represjonowani.pl/ zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do w/w strony.

  • Data publikacji strony internetowej: 29 grudnia 2017 r.
  • Data ostatniej aktualizacji strony internetowej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości: strona jest aktualizowana
    na bieżąco

STATUT POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
nie zgodności lub wyłączne wymienionych przyczyn:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i głuchych;
  • obrazki posiadają tekst alternatywny.

Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy,
jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej:

  • zdjęcia i treści posiadają opis alternatywny;
  • w niektórych miejscach brakuje oznaczenia języków;
  • pomiędzy poszczególnymi elementami jest zapewniony wystarczający kontrast;
  • nie ma możliwości zatrzymania slidera – na którym prezentowane są treści na stronie głównej.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na maila:  biuro@internowani-represjonowani.pl lub telefonicznie: 504 936 104. Każdy ma prawo zgłosić swoje uwagi odnoszące się do dostępności, żądać zapewnienia dostępności cyfrowej internetowej lub aplikacji mobilnej,
a także wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji
w satysfakcjonującej go formie.

Każde żądanie powinno składać się z danych kontaktowych osoby zgłaszającej, wskazanie problemu oraz formy udostępnienia informacji znajdującej się na stronie.

Rozpatrzenie każdego zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie po wpłynięciu, bądź najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności nie jest możliwe nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku. Gdy dana jednostka odmówi zapewnienia dostępności lub innego alternatywnego dostępu do informacji, wnioskujący może złożyć skargę dotyczącą zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.
W przypadku braku pomocy z strony jednostki publicznej można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich ( RPO ).

Parking

Parkowanie auta możliwe w miejscach do tego wyznaczonych
na terenie miasta Siedlce, w tym przy siedzibie Stowarzyszenia.

Wejście

Obiekt, w którym znajduje się siedziba Stowarzyszenia
stanowi własność komunalną Miasta Siedlce.

Do siedziby Stowarzyszenia znajdującego na I piętrze prowadzą wyłącznie schody drewniane z poręczą.

W budynku brak jest pętli indukcyjnych, jak i głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
czy słabo widzące.

Nie ma możliwości posługiwania się językiem migowym.

Toaleta.

Toaleta znajduje się na I p., lecz brak jest wydzielonego pomieszczenia dla osób ze szczególnymi potrzeba czy przewijaka.