„Podwyżka”

Znowelizowana ustawa o działaczach opozycji… o podwyższeniu emerytury lub renty inwalidzkiej lub z tytułu niezdolności do pracy obowiązywać będzie od 15 października 2020 r.

Osoby zainteresowane załączając decyzję o przyznanym statusie mogą zwrócić się do ZUS z wnioskiem przeliczenie świadczenia: „na podstawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 14 września 2020 r. poz. 1578) wnoszę o przeliczenie świadczenia”.  We wniosku należy podać numer świadczenia (emerytury, renty) oraz swoje dane Nasz Dziennik 19.X.2020