Informacja

W styczniu 2020 r. na spotkaniu w Warszawie w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych, które było organizatorem spotkania przedstawione zostały wnioski do noweli ustawy o działaczach opozycji… Postanowiono wówczas, abym wybrał osoby do współpracy, część osób zgłosiła się spontanicznie.

Nasze kolejne kroki to:

  1. uruchomienie strony internetowej i publikacja informacji także na facebooku,
  2. spotkanie w Urzędzie Kombatantów,
  3. pikieta w Warszawie,
  4. apel do Premiera,
  5. list otwarty do Prezydenta,
  6. informacje do mediów, parlamentarzystów, władz.

Nałożoną na nas – przez wpływowe osoby – medialną zmowę milczenia przerwał Nasz Dziennik. Różnorodne nasze działania doprowadziły do dwukrotnego spotkania w kancelarii Premiera w miesiącu czerwcu br. Stronie rządowej przedstawiona została sytuacja osób represjonowanych i wieloletnie nasze starania w celu poprawy bytu osób represjonowanych zasłużonych dla niepodległości. Przekazana została również informacja o projekcie Urzędu Kombatantów zrównania nas z SB-ekami. Stronie rządowej przedłożyliśmy nasze 14 poprawek do ustawy. Partnera rozmów poinformowaliśmy, że oczekujemy, iż znowelizowana ustawa wejdzie w życie na 40-rocznicę podpisania Porozumień Gdańskich z podpisem Prezydenta obecnej kadencji. Z naszej strony podkreślone zostało również, że najważniejszym dla nas postulatem jest punkt 1 {Osobom uprawnionym, po osiągnięciu wieku emerytalnego przyznaje się miesięczną emeryturę w wysokości równej średniej płacy krajowej brutto. Kwota ta ulega aktualizacji przy każdorazowej zmianie wysokości średniej płacy krajowej brutto. Dotyczy osób pobierających emerytury z ZUS lub KRUS. Świadczenia wolne są od zajęcia komorniczego i windykacji (dot. do 9 tys. osób, która to liczba będzie malała)}.

Do tej pory potęgowanie naszych działań z różnych stron doprowadziło do rozpoczęcia rozmów z władzami.

Obecnie czekają nas twarde rozmowy dot. naszych propozycji. Zdajemy sobie sprawę, iż będą (i już są) działania nas „rozmiękczające”. W dalszych rozmowach, więc muszą uczestniczyć wyłącznie osoby przygotowane merytorycznie, twarde i zdecydowane.