Agentura wśród kombatantów?

Siedlce, dnia 8.02.2021 r.

Sejmowa Komisja do spraw Petycja

Warszawa

Szanowny Panie Przewodniczący,

wnosimy niżej przedstawioną Petycję z prośbą o jej uwzględnienie:

Petycja

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) w interesie publicznym zwracamy się z petycją wprowadzenia zmian w ustawie:

I.

z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin w 1 poprzez dodanie ustępu 2. o następującej treści:

  1. „Zaopatrzenie określone w niniejszej ustawie nie przysługuje osobie:

1) która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, chyba że przedłoży dowody, że przed dniem 31 lipca 1990 r., bez wiedzy przełożonych, czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka
w Polsce oraz

2) co do której w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zachowały się dokumenty wytworzone przez nią lub przy jej udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nią w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa”.

II.

z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego przez w art. 21 ust. 2. dodanie podpunktu 8) o następującej treści:

a) która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, chyba, że przedłoży dowody, że przed dniem 31 lipca 1990 r., bez wiedzy przełożonych, czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce oraz

b) co do której w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zachowały się dokumenty wytworzone przez nią lub przy jej udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nią w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa”.

III.

z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych w 1 ust. 2 na końcu zadania wykreślenie kropki, a dodanie wyrazów „oraz osobom” i dodanie podpunktów 1) i 2) następującej treści:

„1) które były pracownikami, funkcjonariuszami lub żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa, chyba, że przedłożą dowody, że przed dniem 31 lipca 1990 r., bez wiedzy przełożonych, czynnie wspierały osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce oraz

2) co do których w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zachowały się dokumenty wytworzone przez nich lub przy ich udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nich w charakterze tajnych informatorów lub pomocników przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa”.

Uzasadnienie

Beneficjenci ww. ustaw z nieuzasadnionych powodów nie przeszli weryfikacji tj. zbadania pod kątem współpracy z organami bezpieczeństwa państwa PRL w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z późn. zm.). Nieoficjalnie wiadomym jest, że pewna część osób korzystających z uprawnień wynikających z ustaw była czynnymi współpracownikami aparatu represji PRL. Weryfikacja więc jest całkowicie uzasadniona tym bardziej, iż działacze opozycji i osoby represjonowane z powodów politycznych takiemu sprawdzeniu podlegali i podlegają. Uprawnienia wynikające z ustaw winny dotyczyć wyłącznie osób zasłużonych, o czym stanowią preambuły do ustaw, ich zapisy, a także intencja uchwałodawcy.

Weryfikacja środowiska oczyści atmosferę wokół osób zasłużonych i cierpiących dla niepodległości, a także przyczyni się do eliminacji nieuzasadnionego obciążania niepodległego państwa kosztami finansowymi.

Wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycje.

Odpowiedź z Komisji Petycji z dnia 10 sierpnia 2021 r.: „Komisja, po dyskusji (6-miesięcznej) z udziałem przedstawiciela Urzędu kombatantów znała, że w petycji podniesiono problem o istotnym znaczeniu społecznym, i postanowiła wystąpić do Prezesa Rady Ministrów  o przedstawienie stanowiska wobec postulatu petycji oraz rozważenie podjęcia rządowej inicjatywy ustawodawczej w przedmiotowym zakresie”.