Walne Zgromadzenie

Zgodnie z par. 26 Statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuje walne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie członków, które odbędzie się dniu 14 sierpnia 2021 r. godz. 930 w pierwszym terminie. Drugim termin wyznacza się na godz. 1000 w tym samym terminie. Zebranie odbędzie się w siedzibie bursy Siedleckiego Wyższego Seminarium Duchownego
w Siedlcach przy ul. Bpa Świrskiego 56 vis a vis Katedry (w budynku Katolickiego Radia Podlasia).

Członkom przyjezdnym zapewnione zostanie zakwaterowanie od 13 do 15 sierpnia wraz z wyżywieniem. Odpłatność osób przyjezdnych wyniesie 70 zł (nocleg + wyżywienie), a bez zakwaterowania 30 zł (napoje, ciastka, obiad). W koszty wchodzi także najem sali, druk materiałów w tym biuletynu. Różnica w kosztach pokryta zostanie ze środków Stowarzyszenia. Wymienione kwoty należy wnosić na rachunek nr 13 9194 0007 0000 2613 2000 0010 z dopiskiem „składki członkowskie”. Uprasza się także o uregulowanie zaległych składek.

Członkowie, którzy pragną uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, ale nie stać ich z uwagi na ich ciężką sytuację finansową proszone są o kontakt telefoniczny z Zarządem.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć na zebraniu mogą udzielić pełnomocnictwa innemu członkowi wg. załączonego wzoru i przesłać je do Zarządu. Dokument ma być własnoręcznie podpisany, dla tego musi być to oryginał przesłany za pośrednictwem poczty lub przekazany przez innego członka.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie walnego zgromadzenia: a) oddanie czci zmarłym działaczom opozycji, b) przywitanie gości.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
 3. Wybór komisji: uchwał, wniosków i skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad wraz z kierunkiem działalności.
 5. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja, przyjęcie sprawozdań.
 7. Udzielenie absolutorium
 8. Wybory: przewodniczącego Zarządu, Zarządu,Komisji Rewizyjnej,
 9. Propozycje zmian statutu, wpisowego i składek członkowskich – dyskusja
 10. Głosowania: uchylenie starego statutu uchwalenie nowego statutu, uchwalenie wysokości jednorazowego wpisowe uchwalenie wysokości składek członkowskich.
 11. Ogłoszenie wyników wyborów.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Podjęcie stanowisk, uchwał i wniosków
 14. Obiad
 15. Informacje o dekomunizacji – Z. Miernik
 16. Zakończenie obrad.