Głupota czy prowokacja?

Po opublikowaniu w dniu 1 kwietnia 2019 r.  przez kilkanaście organizacji skupiających osoby represjonowane postulatów ws. poprawy ich sytuacji bytowej i nasileniu się wystąpień, doradcy szefa Urzędu Kombatantów zaczęli rozpowszechniać „poufne” informacje powielane w różnych ze sobą sprzecznych wersjach że: projekt noweli ustawy opracowywany jest przez mec. Marka Markiewicza, projekt znajduje się w Sejmie, projekt przekazany Radzie Ministrów, projekt będzie gotowy na 4 czerwca 2019 r., projekt będzie uchwalany w Sejmie przed wyborami prezydenckimi i wówczas zostanie ujawniona jego treść. Wcześniej nie chcieli ujawnić zawartości swego projektu, aby „przeciwnicy nie dowiedzieli się o jego treści za wcześnie”.

Jesienią 2019 r. ku niezadowoleniu konspiratorów projekt ów dostał się wg. nich w „niepowołane ręce” tj. samych zainteresowanych i wywołał ogromne oburzenie osób zasłużonych dla niepodległości. Otóż doradcy szefa Urzędu Kombatantów z tzw. rady ds. działaczy opozycji wpadli na szatański pomysł zrównania osób zasłużonych dla niepodległości z SB-ekami. W owym projekcie odwołując się do ustawy, z której świadczenia otrzymuje SB postawili znak równości między katem, a ofiarą.

szatański projekt:  ustawa sb

Po uzyskaniu wiedzy o tej haniebnej propozycji 30 listopada 2019 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych wystąpiło do Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej4* z prośbą o spotkanie przedstawiając 14 postulatów5* do nowelizacji ustawy, pod którymi podpisało się kilkuset działaczy.

18 stycznia br. w Warszawie odbył się zjazd represjonowanych, gdzie bardzo krytycznie oceniono decyzję zrównującą osoby represjonowane z SB6*. W dniu 11 lutego br. szef Urzędu Kombatantów zaprosił Janusza Olewińskiego na spotkanie w jego radą. J. Olewiński zapowiedział, że przybędzie z grupą osób represjonowanych. Kiedy przybyłych usiłowano nie wpuścić do Urzędu z powodu „braku miejsca na sali” i zapowiedzi J. Olewińskiego, że on też nie wejdzie „odnalazła” się sala i to dość obszerna. Przedstawiając 14 wniosków J. Olewiński przypomniał, że w grudniu 2015 r. na spotkaniu w Instytucie Historycznym IPN w Warszawie z ponad 100-osobową grupą represjonowanych Z. Romaszewska wystąpiła z propozycją, aby świadczenie emerytalno-rentowe stanowiło różnicę pomiędzy średnią płacą krajową, a otrzymywanym świadczeniem. Obiecała, że tą sprawą i nowelizacją ustawy zainteresuje parlamentarzystów PiS, gdyż „nie godzi się, aby osoby zasłużone same występowały, bo to przynosi wstyd ekipie rządzącej”. Ten punkt podniósł J. Olewiński oraz kolejny dot. współmałżonków działaczy opozycji na wzór uprawnień współmałżonków kombatantów. Zapytał ową radę czy poprze przedstawione propozycje do noweli ustawy, co odmówiono. Pani M. Zwiercan w swojej szczerości bardzo jasno przedstawiła stanowisko rady Pana Kasprzyka: „Przed wyborami prezydenckimi wniesiemy ten projekt nowelizacji, aby wprowadzić po prostu w życie, żeby dla tych, którzy mają te najniższe uposażenia, żeby faktycznie wyrównać do tej kwoty, która została wprowadzona dla UB-eków po tej ustawie dezubekizacyjnej, którą zatwierdziliśmy7*. W swoim projekcie zamierzają zrównać represjonowanych z SB-ekami odwołując się właśnie do ustawy dla funkcjonariuszy państwa totalitarnego z okresu lat 1944-1990. Mariusz Kamiński – szef MSWiA i koordynator ds. służb specjalnych podkreślił, że polski Sejm uznał służbę w organach bezpieczeństwa PRL, takich jak UB czy SB, za haniebną8*. Ustawa zawarta w Dz. U. 2019 poz. 288 i 730, do której odwołują się pomysłodawcy projektu dotyczy właśnie byłych funkcjonariuszy SB.

Tę uwłaczającą godności autentycznych działaczy represjonowanych bez szemrania poparli: szef Urzędu Kombatantów Jan J. Kasprzyk, Zofia Romaszewska, Andrzeje: Rozpłochowski, Słowik i Sobieraj, poseł Małgorzata Zwiercan i pozostali członkowie „rady” szefa Urzędu. Pod tym prowokacyjnym projektem widnieją ich własnoręczne podpisy9*.

Decyzję tę podjęto mimo, że najważniejszym zadaniem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych poza udzielaniem pomocy jest zapewnianie należnego szacunku i honoru jego podopiecznym10*.

Z powodu braku reakcji Minister Rodziny, w dniu 18 stycznia br. do Warszawy zjechali represjonowani z różnych zakątków kraju. Wzburzeni „ofertą” Urzędu Kombatantów postanowili w dniu 5 marca br. zwrócić się w pikiecie do Prezydenta RP11* w obronie swojej godności. Stwierdzili zarazem, że propozycja Urzędu Kombatantów jest haniebna
i prowokacyjna, gdyż uwłacza godności osób zasłużonych dla niepodległości12*.

Dnia 5 marca br. pod Pałacem Prezydenckim odbyła się pikieta osób represjonowanych, której celem było zwrócenie się do Prezydenta prośbą o wsparcie postulatów środowiska. Przybyli przedstawiciele Urzędu Prezydenta podczas 40-minutowego spotkania zostali zapoznani z wieloletnimi problemami, z jakim boryka się środowisko i przyjęli petycję wraz z licznymi załącznikami13*.

Przez prawie cały 2019 rok zapewniano i ostatecznie w dniu 20 lutego br. złożono ten podły projekt tuż przed wyborami prezydenckimi, co jest prowokacją wymierzoną w urzędującego Prezydenta RP A. Dudę ubiegającego się o reelekcję.

Pomysłodawcy tego szaleńczego pomysłu winni zdawać sobie sprawę, że ich propozycja wywoła ostry i stanowczy sprzeciw działaczy opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej, którzy w okresie walki w PRL woleli siedzieć w więzieniach, niż korzystać z SB-eckich przywilejów. Kiedy w PRL-u nie udało się bohaterów upodlić, to teraz po 31-latach wolnej Polski pod pozorem „poprawy im bytu” chce się im odebrać godność za przysłowiowe 30 srebrników.

Z przykrością należy stwierdzić, że tzw. wojewódzkie rady ds. działaczy opozycji w większości składają się z osób niepotrafiących samodzielnie myśleć i kojarzyć prostych faktów. Za to są dobrze uposażeni i posłuszni. Narażać się, więc tylko po to, aby zostać usuniętym z rady, to im nie odpowiada. Wielu też liderów klubów i stowarzyszeń działaczy opozycji zachowuje się podobnie. Nie stanęli w obronie godności swoich koleżanek
i kolegów. Należy domniemywać, że nigdy nie mieli do czynienia z SB i represjami.
A może warto by zajrzeć do ich dokumentów?

Ludzie ci właściwie nie wiadomo, czego się boją. Przecież nikt ich do więzienia nie wsadzi,
z pracy nie wyrzuci, pałą nie zdzieli. Jeśli boją się dzisiaj, to należy zapytać, na czym polegała ich działalność opozycyjna w PRL, kiedy w każdej chwili można było iść do więzienia czy zostać pozbawionym pracy. Za co otrzymali potwierdzenie statusu działacza? Wtedy się nie bali, a teraz się boją?

Osoby ze statusem dzielą się na dwie kategorie: działaczy i represjonowanych. Działacze to ci, który nie doświadczyli żadnych prześladowań w PRL (nie dotyczy nielicznych przypadków i współmałżonków osób represjonowanych). Są wśród nich posiadacze odznaki „Za zasługi dla niepodległości”, ale nigdy o tę niepodległość nie walczyli. Oni nadal pracują, otrzymują sowite wynagrodzenia, a jeśli są już na emeryturach to także wysokich. Nie mając do czynienia z bezpieką i represjami prowadzili i prowadzą życie na wysokim poziomie materialnym. Nie ponieśli, więc żadnych szkód na zdrowiu i mieniu. Właśnie ci „działacze” optują za postawieniem znaku równości pomiędzy katami, a ich ofiarami – osobami represjonowanymi. Ten znak równości oczywiście nie dotyczy ich samych.

Osoby represjonowane z powodów politycznych to te, które były wyrzucane z pracy, przenoszone na najgorsze warunki pracy i płacy, pozbawiane wolności, skazywane, bite.
Z tych powodów pozbawione zostały środków na utrzymanie siebie, rodziny i niejednokrotnie zdrowia. Z danych Urzędu Kombatantów (luty 2020 r.) wynika, że ich średnia emerytura brutto wynosi 1.500 zł. To właśnie te osoby represjonowane żyją do tej pory w najgorszych warunkach mimo, że Konsytuacja zobowiązuje władze RP do zapewnienia im godnego poziomu życia do końca ich dni. Przedłożony, więc przez Urząd Kombatantów projekt nowelizacji ustawy jest niezgodny z polskim prawem.

Odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponoszą wyłącznie parlamentarzyści i politycy III RP. To z ich winy trwa 31-letnia dyskryminacja prawna rentowo-emerytalna osób represjonowanych. O tej dyskryminacji mówił już w 2001 r. Zb. Romaszewski w wywiadzie udzielonym TV Puls nazywając podłością nieuregulowanie tych spraw.

Ludzie obdarzeni stanowiskiem postawieni u góry władzy winni czynić wobec nas wszystko, czego życzyliby i sobie, gdyż kiedyś będą musieli zdać rachunek z tego, co zaniedbali i zlekceważyli, bo „…wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili… Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie…” ((Mt 25, 31-46).

Podnieść należy, że roczne dochody osoby represjonowanejniższe od miesięcznego wynagrodzenia tych „działaczy”, którzy optują za tą haniebną nowelizacją np. pani Małgorzaty Zwiercan doradcy szefa Urzędu Kombatantów (i nie tylko jej), która w sposób jednoznaczny zakwalifikowała osoby represjonowane zasłużone dla niepodległości do grona funkcjonariuszy państwa totalitarnego tj. SB14* (patrz wyżej). Tak niskie emerytury działaczy opozycji spowodowane zostały na skutek represji i prześladowań w PRL oraz stosowanej w wolnej Polsce ponad 31-letniej dyskryminacji prawnej, emerytalno-rentowej. Jeśli tak niskie są emerytury tych działaczy, to świadczyłoby, że walkę z komunizmem prowadził plebs.

Jak to się dziwnie dzieje, że jednym działaczom w „czepku urodzonym” od momentu okrągłego stołu wszystko się udaje i opływają w dostatki, a innym od tamtego czasu „idzie jak po grudzie” z przywilejem najniższej emerytury15*?

Czy dla ludzi obdarzonych władzą najlepiej byłoby, aby osoby represjonowane zasłużone dla niepodległości były już w mogiłach.? Wówczas prześwietne ich delegacje spokojnie udawałyby się limuzynami pod nasze pomniki z płomiennymi przemowami…

Warto wspomnieć, że od marca br. nastąpiła media zmowa milczenia na temat osób represjonowanych chyba, że informacje przekazywane są przez tych, których zamiarem jest upodlić i zniesławić osoby, które poświęciły swoje i swoich rodzin zdrowie, życie i mienie dla Ojczyzny.

A może zamiarem ich jest osoby represjonowane zasłużone dla niepodległości zasypać kurzem zapomnienia?

Przedstawiając Premierowi projekt nowelizacji ustawy o działaczach opozycji… jasno wynika, kto tu jest prowokatorem wobec urzędującego prezydenta, rządu i nurtu patriotycznego.

W sprawie godnego uhonorowania osób represjonowanych dla niepodległości ostatnio kierowane były wystąpienia do:

 • Urzędu Kombatantów: 13 października 2017 r., 8 lutego 2018 r. i 1.04.2019r.
 • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 12 marca, 1 kwietnia, 30 listopada 2019 r. i 20.01.2020 r.
 • Prezesa PiS dnia 13 marca, 1 kwietnia, 11 lipca, 31 lipca, 11 sierpnia 2019 r.
  i 18 lutego 2020 r.
 • Klubu Parlamentarnego PiS 1 kwietnia 2019 r.
 • Sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej: 8 kwietnia 2017 r.
 • Marszałka Sejmu 1 kwietnia 2019 r.
 • Senackich Komisji Ustawodawczej oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej: 13 lutego 2019 r. (https://internowani-represjonowani.pl.tl/Ustawa-_-projekty.htm)
 • Marszałka Senatu 6 lutego, 24 marca, 1 kwietnia i 11 lipca 2019 r.
 • Premiera 1 kwietnia, 11 lipca 2019 r. i 18 lutego 2020 r.
 • Prezydenta RP 3.10.2018 r., 1 kwietnia, 11 lipca, 6 sierpnia i 2 grudnia 2019 r. oraz 22 stycznia, 18 lutego i 5 marca 2020 r.

Patrz linki:

1* https://internowani-represjonowani.pl.tl/Ustawa-_-apele%2C-listy%2C-petycje-.–.–.-.htm

* https://internowani-represjonowani.pl/poparcie/#more-189

*https://internowani-represjonowani.pl.tl/Ustawa-czy-ja%26%23322%3Bmu%26%23380%3Bna.htm

2* https://internowani-represjonowani.pl.tl/Ustawa-_-projekty.htm

3* https://internowani-represjonowani.pl/wp-admin/post.php?post=555&action=edit

4*https://internowani-represjonowani.pl/spotkania-z-pania-minister-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej/?preview_id=136&preview_nonce=4513789267&post_format=standard&_thumb nail_id=-1&preview=true

5*https://www.salon24.pl/u/wiadomoscibiezace/1002224,dzialacze-opozycji-antykomunistycznej-i-osob-represjonowanych-apeluja-o-nowelizacje-ustawy

6* https://internowani-represjonowani.pl.tl/Komunikaty.htm

7*https://internowani-represjonowani.pl/wydarzenia-i-aktualnosci/

ttps://www.facebook.com/pg/Og%C3%B3lnopolskie-Stowarzyszenie-Internowanych-i-Represjonowanych-452305558165207/videos/?ref=page_internal

8* https://wgospodarce.pl/informacje/69411-przecietne-emerytury-jedyna-kara-dla-esbekow (PAP dnia 19.10.2019 r).

9*https://internowani-represjonowani.pl/nowelizacja-ustawy-o-dzialaczach-10*(http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/misja-i-wizja-urz%C4%99du.html).

11*opozycji/https://internowani-represjonowani.pl/protest/

12* https://internowani-represjonowani.pl/komunikaty/

13* https://internowani-represjonowani.pl/wydarzenia-i-aktualnosci/)

14* https://internowani-represjonowani.pl/protest/

15* https://internowani-represjonowani.pl/wydarzenia-i-aktualnosci/

Kończąc niniejsze przedstawienie faktów informujemy, iż nastąpiła medialna zmowa milczenia w naszej sprawie.